Av. İsmail İlker TürkgülerAVUKATİLKER TÜRKGÜLERVİDEOLARAv. İsmail İlker Türkgüler0312 231 4400

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 2.420,00 TL

2 Kayyım ve Veraset Davaları 5.680,00 TL

3 Tahliye Davaları 5.680,00 TL’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15’i

4 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 5.680,00 TL

5 Paydaşlığın Giderilmesi Davaları 8.830,00 TL’den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil payına düşen kısmının %10’u

6 Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar 7.260,00 TL

7 Mirasta Defter Tutulması 6.410,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

8 Kira Bedelinin Tespiti Davaları Davacı vekili için 6.890,00 TL’den az olmamak üzere artışa yıllık kira bedelinin %15’i davalı vekilliği için 5.800,00TL

9 Tespit İstemleri 4.470,00 TL

10 Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 6.410,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

11 Ödeme Yeri Belirlenmesi İstemi 2.420,00 TL

12 Vesayet ve Kayyım Davaları 7.380,00 TL 13 Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 7.380,00 TL

B. AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Tenfiz 10.160,00 TL

2 Evlat Edinme Davası 7.380,00 TL

3 Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması 8.470,00 TL

4 Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (nişan hediyelerinin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları vb.) 6.410,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

5 Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları 8.830,00 TL

6 Boşanma Davaları: Anlaşmalı Boşanma Davaları Çekişmeli Boşanma Davaları Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları vb. 8.830,00 TL 13.910,00 TL 13.910,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

7 Nafaka Davaları 5.680,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

8 Ailenin Korunmasına Dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 4.350,00 TL

C. ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları 6.650,00 TL

2 Terkin ve Mirasta İade Davaları 11.370,00 TL’den az olmamak üzere karar harcına esas değerin % 15’i

3 Vasiyetnamenin İptali Davaları 9.920,00 TL

4 El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İrtifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar 8.470,00 TL

5 Tapu İptali ve Tescil Davaları 14.150,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

6 Önalım (Şufa) Davaları 11.130,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

7 Ecrimisil Davaları 5.680,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

8 Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları 7.140,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

9 Bedel Artırımı Davaları 7.140,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

10 Tespit İstemleri 5.680,00 TL

11 Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak davalar 11.130,00 TL

12 Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin Davalar 11.130,00 TL

13 Tenfiz ve Tanıma Davaları 9.920,00 TL

14 Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları 7.140,00 TL

15 Vakıf Davaları (evlatlığın tespiti, tevliyet, gelir fazlasından yararlanma, vb.) 10.040,00 TL

D. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Delil Tespit Davası 5.680,00 TL

2 Tedbir Talepli Delil Davası 8.350,00 TL

3 YİDK Karar İptali Davası 5.560,00 TL

4 Hükümsüzlük Davası 11.130,00 TL

5 Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası 12.460,00 TL

6 Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi Davası 14.150,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

7 Şikâyet ve Takibi 8.350,00 TL

8 Müdahil Vekilliği 8.350,00 TL

9 Sanık Vekilliği 15.120,00 TL

E. İCRA VE İFLAS YASASINDAN KAYNAKLANAN DAVA VE İŞLER

1 Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 8.350,00 TL

2 İstihkak Davaları 8.350,00 TL

3 İcra Hakimliğinin Görevine Giren Davalar (imzaya ve borca itiraz, kıymet takdirine itiraz, şikayet vb.) 5.680,00 TL

4 Tasarrufun İptali Davaları 8.350,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

5 İhalenin Feshi Davaları Taşınır Mal İhlalleri Taşınmaz Mal İhlalleri 5.680,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i 7.620,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

6 İcra Takipleri Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri İş Sahibinden alacağın %10’u 5.680,00 TL

7 Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları 5.680,00 TL

  1. İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 İdare Mahkemelerinde Görülen İptal Davaları Duruşmasız Duruşmalı 11.850,00 TL 14.020,00 TL

2 İdare Mahkemelerinde görülen Tam Yargı Davaları Duruşmasız Duruşmalı 11.850,00 TL 14.030,00 TL

3 4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Başvurular 5.320,00 TL

4 Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar Duruşmasız Duruşmalı 11.850,00 TL 14.030,00 TL

5 Danıştay’da İlk Derece Görülen Davalar İçin Duruşmasız Duruşmalı 14.030,00 TL 16.820,00 TL

6 Danıştay Temyizde Duruşma Ücreti 8.470,00 TL

G. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar 5.680,00TL

2 Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler 3.020,00 TL

H. CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Ağır Ceza Mahkemesi: Sanık Vekilliği Müdahil Vekilliği 16.450,00 TL 10.380,00 TL

2 Asliye Ceza Mahkemesi: Sanık Vekilliği Müdahil Vekilliği 13.790,00 TL 8.220,00 TL

3 Sulh Ceza Hakimliği ve İnfaz Hakimliği 7.140,00 TL

4 Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler 4.840,00 TL

5 Disiplin Mahkemesinde Takip Edilen Davalar 7.140,00 TL

I. İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar 7.140,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2 Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar 8.220,00 TL

İ. ANAYASA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler 27.830,00 TL

2 Bireysel Başvuru Duruşmalı Duruşmasız 18.630,00 TL 11.130,00 TL

3 Diğer İşler 18.630,00 TL

J. DİĞER DAVA VE İŞLER

1 Büroda Sözlü Danışma 1.450,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 215,00 TL eklenir.)

2 Yazılı Danışma 2.900,00 TL

3 Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma 2.900,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 215,00 TL eklenir.)

4 İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme 2.420,00 TL

5 Taraf vekili olarak arabuluculuk görüşmelerine katılma Anlaşma olması halinde Anlaşma olmaması halinde a) Konusu para ve para ile değerlendirilebilen işlerde anlaşma değerinin %15’i b) Konusu para veya para ile değerlendiremeyen işlerde arabuluculuğa konu işe ait bu tarifede belirlenmiş ücret, c) 2.900,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 215,00 TL eklenir.)

6 Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme 2.420,00 TL

7 Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme 5.080,00 TL

8 Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme 12.460,00 TL

9 Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme 8.350,00 TL

10 Yargıtay’da Duruşmaya Katılma: Hukuk Ceza 13.910,00 TL 16.450,00 TL

11 İstinaf Mahkemeleri a) Bir duruşması olan işlerde b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 4.110,00 TL 8.100,00 TL

12 Uyuşmazlık Mahkemesinde Görülen İşler İçin 11.130,00 TL

13 Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenleme 14.760,00 TL

14 Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak) Sermaye Şirketleri (A.Ş.) Sermaye Şirketleri (Ltd. vb.) Şahıs Şirketleri (Kolektif vb.) Kooperatifler 9.560,00 TL 7.260,00 TL 4.470,00 TL 5.320,00 TL

15 Vakıf ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak) 10.160,00 TL

16 Derneklerde Sürekli Danışmanlık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak) 5.930,00 TL

17 Sayıştay’da Görülen Davalar 8.470,00 TL

18 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvuru 24.200,00 TL

19 Şirket Pay Devri 5.440,00 TL

20 Şirket/ Kuruluş/Tür Değiştirme/ Birleşme İşleri 15.120,00 TL

21 Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 3.990,00 TL

22 Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu İle İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri 5.800,00 TL

23 Bir Avukatın Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışma Ücreti 3.750,00 TL

Hızlı Cevaplar Etkin Çözümler
Ankara’da Avukat İsmail İlker TürkgülerAv. İsmail İlker Türkgüler
0312 231 4400